Refund

นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทมีนโยบายในการรับประกันสินค้าและความพึงพอใจของท่านต่อคุณภาพของสินค้าทุกชนิดที่จัดจำหน่ายโดยตรงจาก บริษัท เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ท่านสามารถใช้สิทธิ์ “เปลี่ยนสินค้า” หรือ “คืนสินค้าและคืนเงิน” ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ ขอคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

2. สินค้าไม่ตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง เช่น เว็บไซต์ระบุว่าปริมาณ 100 มล. แต่สินค้าที่ได้รับ 30 มล.

3. สินค้ามีตำหนิ หรือ ชำรุดจากคลังสินค้า หรือจากการขนส่ง จนไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ถูกกระแทกจนหัวฉีดสเปรย์แตก ทำให้ฉีดน้ำยาไม่ออก , ขวดแตกจนเนื้อโลชั่นไหลออกมา

4. สินค้าหมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ (ต่ำกว่า 6 เดือน)

ขั้นตอนการขอคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า

1. ส่งคำร้องทางแบบฟอร์ม

ท่านสามารถส่งคำร้องได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่งเท่านั้น หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคำร้องขอคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำร้องของท่านทาง SMS

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้องเบื้องต้นของท่านภายใน 3 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อทาง SMS ท่านสามารถติดตามการดำเนินการได้จากช่องทางที่ท่านสั่งซื้อ หรือส่งอีเมล th-cs@asian-bridge.com

3. จัดส่งสินค้าคืนบริษัท

ท่านมีหน้าที่จัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทภายใน 3 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน โดยส่งสินค้ากลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ โปรดบันทึกหมายเลขติดตามพัสดุไว้เพื่อความรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุขัดข้องจากผู้ให้บริการจัดส่ง  ในกรณีที่ท่านไม่ได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในทุกกรณี

บริษัท เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 21 ห้อง 2105-6C
ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ  10110

4. บริษัทตรวจรับ/ตรวจสอบสินค้าที่มีปัญหา

เราจะดำเนินการตรวจสอบว่าสินค้ามีปัญหาตรงตามที่ท่านยื่นคำร้องหรือไม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน กรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ท่าน

5. รอรับเงินคืน หรือ สินค้าชิ้นใหม่

  • คืนสินค้าและคืนเงิน : เราจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านตามช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินในทุกกรณี 
  • เปลี่ยนสินค้า : เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ท่านตามข้อมูลจัดส่งที่ท่านได้ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการ โดยไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวันที่ท่านจะได้รับสินค้า ขึ้นอยู่กับการจัดส่งของผู้ให้บริการจัดส่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่จัดส่งใหม่ในทุกกรณี

    หมายเหตุ

– ท่านต้องส่งคำร้องภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่งเท่านั้น หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้าให้ในทุกกรณี

– ในกรณีที่ท่านไม่ได้จัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ คำร้องของท่านถือเป็นโมฆะ

– หากสินค้าที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ขอคืนเงิน เป็นสินค้าที่อยู่ในชุดโปรโมชันส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องคืนสินค้าอื่นที่รวมอยู่ในชุดโปรโมชันนั้นๆ พร้อมกันด้วย

– การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

– ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

– สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

– สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม เป็นต้น

– สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 21 ห้อง 2105-6C
ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110