Privacy

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการและจัดการโดย บจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) และได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เรา” และ “ข้อตกลงนี้”)

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) (“เรา”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาผู้ใช้ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับบริการนี้

1. ข้อตกลงทั่วไป

 

1.1 ข้อตกลงนี้ควบคุมเว็บไซต์และบริการการขายของบริษัทของเราและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

1.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้  ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

1.3 การใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ ถือว่าผู้ใช้รับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ผู้ใช้สามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

1.4 เมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ เราถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ  และผู้ใช้ยินยอมให้เราดำเนินการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม

1.5 การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยผู้ใช้ ผู้ใช้ย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ

1.6 เราได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏ หรือคำบรรยายในเว็บไซด์  หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์ สี หรือจากการบรรจุภัณฑ์ เราถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ใช้เท่านั้น เราไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

 

2. การซื้อสินค้า

 

2.1 ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ได้

2.2 เมื่อผู้ใช้เสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อบนเว็บไซต์การขายนี้ ผู้ใช้และเราจะสร้างข้อตกลงการขายและการซื้อสินค้า

2.3 บริการจัดส่งสินค้าที่ให้บริการโดยบริการนี้จำกัดเฉพาะช่วงการจัดส่งที่ให้บริการโดยบริษัทจัดส่งที่กำหนดโดยเรา

2.4 สินค้า ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ขนาดของผลิตภัณฑ์ และราคา ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

2.5 เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้ หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี  หรือเลิกทำการผลิต  หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้เราไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับผู้ใช้ได้  โดยเราจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับผู้ใช้ต่อไปตามระบบ

2.6 รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะภายนอกของสินค้าเท่านั้น  ขนาด ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์

2.7 เมื่อผู้ใช้ทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซต์แล้วถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของผู้ใช้เท่านั้น  เรายังไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับผู้ใช้ จนกว่าเราจะได้รับแจ้งการชำระเงินที่ตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น

 

3. เงื่อนไขการชำระเงิน

 

3.1 การชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าคือยอดรวมของสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้

3.2 ผู้ใช้สามารถชำระค่าสินค้าที่ซื้อในบริการนี้ผ่านตัวเลือกวิธีการชำระเงินที่ระบุในหน้าการชำระเงินของบริการนี้

3.3 เมื่อผู้ใช้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาส่วนบุคคลกับบริษัทบัตร และต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  หากผู้ใช้ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้

 

4. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

 

บริษัทมีนโยบายในการรับประกันสินค้าและความพึงพอใจของท่านต่อคุณภาพของสินค้าทุกชนิดที่จำหน่ายโดยตรงจาก บจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) อ่านรายละเอียดได้ที่ นโยบายการรับประกันสินค้า

 

5. การใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

 

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรอบด้าน เนื่องจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ เราจะจัดการข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลที่ได้มาในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

5.1 เราพยายามทุกวิถีทางในการปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่ครบถ้วน เนื่องจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ เราจะจัดการข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราและบริษัทที่ร่วมมือกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขายโลจิสติกส์ที่ให้ความร่วมมือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานดังต่อไปนี้เท่านั้น:

(1) เมื่อผู้ใช้ตกลง

(2) เมื่อบริษัทผู้ออกบัตรที่กำหนดโดยผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ได้รับจากเราในการทำธุรกรรมการชำระเงินค่าสินค้า

(3) เมื่อบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตร้องขอให้เราร่วมมือกับบันทึกการสอบสวนเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต

(4) จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย (เช่น เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ต้องการให้มีการให้ข้อมูลตามกฎหมาย)

(5) ระบุชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อและบริษัทจัดส่ง หรือบริษัทประมวลผลคำสั่งซื้อ หรือสำนักงานขายและหน่วยงานประมวลผลที่เชื่อถือได้อื่น ๆ สำหรับการส่งมอบสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้

(6) เมื่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น หรือฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อมูลต้องการให้เราให้ข้อมูลอันเนื่องมาจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือให้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

 

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้รับผ่านบริการนี้จะถูกนำมาใช้และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมโดยเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องร้องขอคำถามหรืออ่านจากเรา ทำสำเนา เพิ่มเติมหรือแก้ไข และขอให้หยุดการรวบรวมและประมวลผล หรือใช้หรือลบโปรดติดต่อเราและดำเนินการตามขั้นตอน

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ด้านล่างนี้  หรือ ทำความเข้าใจรายละเอียดพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่ >>> คลิก <<<

 

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

6.1 ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานข้อความ รูปภาพที่เขียน ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ ไฟล์ ข้อมูล รายละเอียด เสียง วิดีโอ โครงสร้างเว็บไซต์ หน้าจอเว็บไซต์ การจัดเตรียมและการออกแบบเว็บทั้งหมดเป็นของเว็บไซต์นี้หรือผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ฯลฯ เว้นแต่ ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไข แจกจ่าย แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดำเนินการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟู การแยกส่วน หรือการแปลย้อนกลับ

6.2 เมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎระเบียบข้างต้นและมีข้อพิพาทกับบริษัทของเราหรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการจัดการข้อพิพาทและจะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียใด ๆ กับเรา

 

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดของผู้ใช้

1. คำจำกัดความของผู้ใช้

 

“ผู้ใช้” หมายถึง ใครก็ตามที่เรียกดูเว็บไซต์นี้หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา เป็นผู้ใช้บริการนี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดของผู้ใช้เมื่อเริ่มใช้บริการนี้ในครั้งแรก

 

2. การลงทะเบียน

 

เมื่อใช้บริการนี้เพื่อซื้อสินค้าของเรา ท่านต้องสมัครซื้อตามวิธีการที่เรากำหนด

 

3. ข้อห้ามในการให้บริการนี้

 

ผู้ใช้ถูกห้ามจากพฤติกรรมดังต่อไปนี้

(1) เมื่อสมัครสมาชิกด้วยข้อมูลปลอม

(2) การกระทำที่ขัดขวางการดำเนินงานของบริการนี้ และการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการบริการ

(3) การกระทำที่สร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้รายอื่น หรือผลประโยชน์และความเสียหายของเรา

(4) การกระทำที่ละเมิดผู้ใช้รายอื่น หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์อื่น ๆ ของเรา หรือการกระทำที่อาจกระทบต่อสิทธิดังกล่าว

(5) การใช้กล่องจดหมายอีเมลอย่างผิดกฎหมาย

(6) การใช้บัตรเครดิตอย่างผิดกฎหมายในบริการนี้

(7) การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นอันตรายต่อธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี หรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดขึ้น

(8) การกระทำอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม

ความรับผิดในการละเมิดการกระทำที่ต้องห้ามเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดในค่าชดเชยทางอาญาหรือทางแพ่ง

 

4. การบอกเลิกสัญญา

 

เมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ เราไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ และมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงการขายและการซื้อ และยกเลิกคุณสมบัติของผู้ใช้ในการใช้บริการนี้

(1) เมื่อถูกละเมิดธรรมนูญ

(2) เมื่อผู้ใช้ละเมิดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรา 3 (ข้อห้ามในการให้บริการนี้)  หรือ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม ฯลฯ

(3) เมื่อไม่ทราบสถานที่จัดส่งและไม่สามารถส่งสินค้าได้

(4) เมื่อการชำระเงินของบริการนี้ล่าช้าหรือข้อตกลงอื่นไม่บรรลุผล

(5) เมื่อบริษัทผู้ออกบัตรที่กำหนดโดยผู้ใช้แจ้งเราว่าไม่สามารถอนุญาตได้

(6) เมื่อมีปัญหากับความสามารถในการชำระเงินของผู้ใช้ และข้อเท็จจริงได้รับการยืนยันแล้ว

(7) เมื่อสินค้าหมดหรือเลิกผลิตแล้วไม่สามารถจัดส่งได้

 

5. การจัดการข้อมูลที่ได้รับ

 

(1) เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า เมื่อเราจำหน่ายสินค้าที่ซื้อตามที่อยู่ที่กำหนดโดยผู้ใช้ ถือว่าได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันแล้ว

(2) เมื่อเราจำเป็นต้องติดต่อผู้ใช้ เราจะต้องติดต่อพวกเขาด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อมีการส่งจดหมาย เราถือว่าเป็นไปตามภาระผูกพัน

(3) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

(4) เราได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในทุกเรื่องที่ได้รับการจัดการตามเนื้อหาที่ลงทะเบียนของผู้ใช้

(5) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ฯลฯ อันเกิดจากการใช้บริการนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

(6) วิธีการติดต่อระหว่างเราและผู้ใช้ขึ้นอยู่กับอีเมลหรือโทรศัพท์ที่ให้ไว้

(7) เมื่อผู้ใช้สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่าย และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

(8) เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ หากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามข้อตกลงนี้ ทั้งเราและผู้ใช้จะต้องมีการเจรจาอย่างจริงใจเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

(9) เมื่อผู้ใช้จ่ายเงินค้างชำระ หรือการละเมิดข้อตกลงอื่น ๆ ทำให้เกิดภาระผูกพัน เราจำเป็นต้องจ้างทนายความ และทนายความจะเรียกเก็บเงินตาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวัง เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมการสั่งซื้อกับเราแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในนโยบายนี้ ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องที่เราอาจมีสำหรับกรณีเฉพาะอื่นๆ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อมูลของท่าน

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น

1.1 บจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ (เรียกรวม หรือเรียกรายบุคคลว่า “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง ในการให้บริการของเราแก่ท่าน (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน) เราจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และได้รับมาระหว่างการให้บริการแก่ท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.3 เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต จะถูกนำมาเผยแพร่บนหน้านี้ ทั้งนี้หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การที่ท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า (ตามที่ได้กำหนดในเงื่อนไขการใช้) บนเว็บไซต์ หรือการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง จะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่อยู่เสมอ

1.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ร่วมกับประกาศ ข้อกำหนดในสัญญา และข้อกำหนดการให้ความยินยอมอื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา และไม่ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เราได้เข้าถึง

2.2 ระหว่างที่ท่านใช้บริการใด ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ เพศ

(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่งสิ่งของ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์

วิธีการที่เรารับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.3 ในระหว่างการให้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (ทั้งแบบโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์)

(2) เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือบริการของเราผ่านทางช่องทางใด ๆ

(3) เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้การบริการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่มีบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา หรือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา

2.4 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน บุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และบุคคลอื่นใดที่ให้บริการแก่เราที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านและหรือดำเนินการตามหน้าที่การให้บริการในนามของเราหรือกับบุคคลที่เราร่วมงานด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการชำระเงิน แหล่งข้อมูลทางราชการ ผู้ให้บริการทางการเงิน เครดิตบูโร การจัดส่ง การตลาด และบริการอื่นของคู่ค้า) บริษัทในเครือของเรา หรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือทางบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

3.1 การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน

(1) เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ บริษัทขนส่งซึ่งเป็นคู่ค้าของเรา) หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กรมศุลกากร) สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

(2) เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

(3) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา

3.2 การตลาดและการโฆษณา

(1) เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่าน หรือที่ท่านได้ร้องขอจากเรา (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว)

(2) เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราเป็นครั้งคราว (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว)

(3) เพื่อช่วยเราทำการตลาดและทำการโฆษณา  

(4) เพื่อทำการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเราและใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ) ที่ท่านได้อัปโหลดหรือเผยแพร่ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอาจแบ่งปันโดยสาธารณชน (การกระทำอย่างหลังนี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา) เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา

(5) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพื่อจัดการเรื่องการติดต่อตอบคำถามของท่าน

(6) เพื่อส่งสื่อการตลาดหรือส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายของเราหรือบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว (โดยที่คุณได้เลือกที่จะรับข้อมูลดังกล่าว)

3.3 วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการ

(1) เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจจับการทุจริต

(2) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

(3) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา

(4) เพื่อทำการเก็บสถิติและทำการวิจัยสำหรับใช้ภายในและสำหรับการรายงาน และ/หรือการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

(5) เพื่อดำเนินการสำรวจ รวมถึงทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ของเรา เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีปัจจุบันของเรา (เช่น เทคโนโลยีการจดจำเสียง ฯลฯ) ผ่านการเรียนรู้ของเครื่องหรือวิธีการอื่นๆ

(6) เพื่อเก็บ เก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(7) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของท่านนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บริษัทของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และชื่อบริษัท ของท่าน หากใช้บังคับ)

(8) เพื่อป้องกัน หรือเพื่อสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว การทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิด ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน หรือเกี่ยวกับเหตุใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราหรือไม่

(9) เพื่อการดำเนินการสอบทานธุรกิจ

(10) เมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายใด ๆ ต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย

3.4 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทของเราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้ประมวลผลข้อมูลและบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานทางธุรกิจในนามของบริษัทของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และเราห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด เราจะใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่เราทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย

4.1 เราอาจแบ่งปัน (หรือ อนุญาตให้ทำการแบ่งปัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามและ/หรือบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงข้างต้น โดยบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกนอกราชอาณาจักรของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการ (อาทิ ตัวแทน ผู้ขาย คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาและหุ้นส่วน) เกี่ยวกับบริการต่างๆ อาทิ บริการชำระเงิน ระบบการขนส่งและการขนส่งสินค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาดและผู้บริโภค การทำแบบสำรวจ สื่อสังคมออนไลน์ การบริการลูกค้า บริการติดตั้ง ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บโฮสติ้ง เป็นต้น ตลอดจนผู้ให้บริการของบุคคลเหล่านั้น และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4.2 ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

4.3 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ การควบรวมและการซื้อกิจการไม่ว่าส่วนใดของธุรกิจของเรา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เราได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.4 เราอาจถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ดี เราจะไม่ถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอำนาจศาลดังกล่าว เว้นแต่ว่าการถ่ายโอนนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

4.5 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครือของเรา (อาทิ ผู้ให้บริการชำระเงิน เป็นต้น) เพื่อนำเสนอบริการให้แก่ท่าน นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่เราต้องทำหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย หรือตามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

5.2 เราจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำลายช่องทางที่ข้อมูลอาจสื่อถึงตัวท่าน ทันทีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเก็บรวบรวมนั้นไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป และไม่เป็นการจำเป็นตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

6. การเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

6.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยการติดต่อมายังเราผ่านข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข และ/หรือ ข้อจำกัดที่กำหนดภายใต้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์

6.2 โปรดรับทราบว่าหากท่านแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราตามวัตถุประสงค์และตามลักษณะที่ระบุด้านบน หรือใช้สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะให้บริการของเราแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่เรามีกับท่านต่อไปได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราหยุดให้บริการแก่ท่าน หรือหยุดปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เราขอสงวนสิทธิและสิทธิในการได้รับการเยียวยาใด ๆ ที่เรามีภายใต้กฎหมายในสถานการณ์ดังกล่าว

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

7.2 ท่านควรรับทราบว่าไม่ว่าอย่างไร ไม่มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการเก็บรักษาข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ เรามีความตั้งใจอย่างสูงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และมีการตรวจสอบและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เสมอ

8. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก อาทิ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร

9. สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมตามที่ระบุดังต่อไปนี้ โดยการใช้สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล

(ก) ท่านอาจได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือร้องขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้

(ข) ท่านอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์อัตโนมัติหรือเครื่องมือ หรือให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

(ค) ท่านอาจจะโต้แย้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรง

(ง) ท่านอาจร้องขอให้มีการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรานั้นไม่สามารถสื่อถึงท่านได้ และ/หรือ

(จ) ท่านอาจร้องขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ อีเมล  th-cs@asian-bridge.com

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริษัท เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 21 ห้อง 2105-6C
ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110