Money Back Guarantee 45 days

POLYPURE EX

รับประกันคืนเงิน 45 วัน

Money Back Guarantee 45 days

รายละเอียดโปรแกรม

ฉลองปีที่ 12 ที่ได้รับรางวัล Gold Award จากสถาบัน Monde Selection อย่างต่อเนื่อง! Polypure EX มั่นใจในคุณภาพ เปิดโปรแกรมรับประกันความพึงพอใจ คืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนภายใน 45 วันหลังได้รับผลิตภัณฑ์!

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อ Polypure EX เป็นครั้งแรก 100 คนแรกเท่านั้น
  • รับประกันเฉพาะคำสั่งซื้อ Polypure EX Lotion 1 ขวดเท่านั้น (ชุดผลิตภัณฑ์อื่นที่ Polypure EX จัดจำหน่าย ไม่ร่วมโปรแกรม)
  • รับประกันเฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.polypureth.com หรือ Line Official หรือ Facebook ทางการของ Polypure EX เท่านั้น

วิธีการเข้าร่วม

  • คำสั่งซื้อที่ตรงตามเงื่อนไข ถือว่าเข้าร่วมโปรแกรมอัตโนมัติ
  • ไม่ต้องสมัครหรือกรอกแบบฟอร์มขอเข้าร่วมใดๆ

ขอคืนเงินได้ง่ายๆ 3 STEP

รายละเอียดขั้นตอนการขอคืนเงิน

1.เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต่อการพิจารณา 3 ส่วน

  • หลักฐานการสั่งซื้อ ได้แก่ ภาพหน้าจอการชำระเงิน ภาพหน้าจอคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ คลิปวีดิโอตอนสั่งซื้อ เป็นต้น
  • หลักฐานการขอรับเงินคืน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
  • หลักฐานความไม่พึงพอใจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ภาพอาการผิดปกติทั้งก่อนและหลังเริ่มใช้งาน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

2.ใช้สิทธิ์ขอคืนเงินโดย กรอกแบบฟอร์มคำขอผ่าน Google Form ภายใน 45 วันนับจากได้รับผลิตภัณฑ์ คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

3.บริษัทฯ พิจารณาคำขอ และประกาศผลการอนุมัติคำขอภายใน 7 วัน โดยลูกค้าได้รับแจ้งผลการอนุมัติทาง SMS และทางโทรศัพท์เท่านั้น

4.กรณีผ่านการอนุมัติ ลูกค้าต้องส่งผลิตภัณฑ์กลับมายังบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด ตามที่อยู่ปลายทางด้านล่าง โดยระบุหน้ากล่องด้วยคำว่า [MONEY BACK REQUEST] โปรดบันทึกหมายเลขติดตามพัสดุไว้เพื่อความรวดเร็วในการติดตามพัสดุ กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องจากผู้ให้บริการขนส่ง โดยลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเต็มจำนวน

บริษัท เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 21 ห้อง 2105-6C
ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110
โทร. 02-115-9019   หรือ   084-019-5465

5.บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์คืน

6.ลูกค้ารอรับเงินคืนเต็มจำนวน ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนกรอกแบบฟอร์มคำขอเท่านั้น

หมายเหตุ

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลูกค้าได้กรอกคำขอมาแล้วในทุกกรณี เว้นแต่ลูกค้าจะดำเนินการส่งคำร้องเข้ามาใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการพิจารณาทั้งกระบวนการ เริ่มนับ 1 ใหม่อีกครั้ง
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการคืนเงินที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้องชัดเจน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและยกเลิกการอนุมัติคำขอ กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ในระยะเวลาเกิน 30 วัน นับจากวันอนุมัติ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์กลับมาที่บริษัทฯ เต็มจำนวน